• Naslovna
  • Društvo
  • Rješavaju se “papiri” kako bi se uredila lijeva obala Krke do Sastavaka te se otvorio pristup NP Krka

Rješavaju se “papiri” kako bi se uredila lijeva obala Krke do Sastavaka te se otvorio pristup NP KrkaNakon što je još u rujnu 2019. godine Gradsko vijeće donijelo odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja “Ex vojarna Krka”, kninski gradonačelnik Marko Jelić je ovoga mjeseca donio Odluku o započinjanju postupka izrade strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš spomenutog urbanističkog plana.

Spomenuti urbanistički plan i spomenuta studija rade se kako bi se uredila lijeva obala Krke od Atlagića mosta do Sastavaka te se otvorio pristup Nacionalnom parku Krka.

S obzirom da je područje obuhvata plana u Prostornom planu uređenja grada Knina definirano kao zona turističke namjene, spomenutim Urbanističkim planom će se stvoriti pretpostavke za poticanje razvoja turizma na način da se omogući rekonstrukcija postojećih objekata bivše vojarne Krka u postojećim gabaritima i izgradnja nužne komunalne infrastrukture.

Planom će se definirati sadržaji na području obuhvata koji će imati minimalan utjecaj na okoliš uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale rijeke Krke i drugih vrijednosti prostora s ciljem privlačenja posjetitelja i turista na područje obuhvata Plana i otvaranje pristupa Nacionalnom parku Krka iz pravca Knina.

Područje obuhvata Plana nalazi se uz lijevu obalu rijeke Krke, od Atlagića mosta do ušća rijeke Butižnice – na Sastavcima.

Kako se Nacionalni park Krka nalazi samo kilometar i pol od Sastavaka, ovakvo uređenje omogućit će i da se pomakne granica samoga Nacionalnog parka i to, naravno, prema Kninu.

Uz gradnju nove i rekonstrukciju postojeće infrastrukture cilj je i rekonstruirati i prenamijeniti postojeće objekte te urediti ostale površine unutar obuhvata plana, a to su kamp, hostel, aqua park i prateći sadržaji.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije donio je 2. listopada rješenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu. Nadamo se da će i ostala potrebna rješenja brzo biti ishođena i da će Knin dobiti možda i najljepšu turističku lokaciju. I na koncu, da će se jednog dana u Kninu spojiti Park prirode Dinara i Nacionalni park Krka.

Kako izgleda samo dio lokacije koju će plan obuhvatiti pogledajte u videu OVDJE

I. Š.

Izbornik