Usvojen proračun za 2024. godinu


Gradsko vijeće usvojilo je danas proračun Grada Knina za 2024. godinu u iznosu od 16 milijuna eura.

Prihodi i primici planirani su su u iznosu od 14,5 milijuna eura, a rashodi u iznosu od 15,9 milijuna. Razlika prihoda i rashoda iznosi 1,4 milijuna eura koji će se podmiriti prenesenim viškom od financijske imovine.

Usvojen je danas i treći ovogodišnji rebalans. Trećim izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi su smanjeni za 3,2 milijuna eura te iznose 17,9 milijuna. Iznos smanjenih prihoda se odnosi na prihode za financiranje EU projekata.

Izbornik