Natječaj


KLASA: 112-07/24-01/01

URBROJ:  2182/10-14-24-1

Knin,  16. 02. 2024.  godine

Na temelju članka 27. Statuta Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/22-01/21; URBROJ: 2182-10-14-22-1 od 21. travnja 2022. godine), članka 11. i 12. Pravilnika o radu Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/23-01/21; URBROJ: 2182/10-14-23-1 od 4. listopada 2023. godine) te članaka 21., 23., 24., 25., 26. i 27. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodne knjižnice – Knin (KLASA: 612-04/21-01/11; URBROJ: 2182/10-14-21-2 od 7. kolovoza 2021. godine) i uz Suglasnost Gradonačelnika Grada Knina, KLASA: 112-01/24-01/02, URBROJ: 2182-10-02-24-2 od 14. veljače 2021., ravnatelj Knjižnice raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

Knjižničar, 1 (jedan/jedna) izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

–          Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

–          Završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a temeljem članka 14. stavka 3. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja

–          Položen stručni ispit za knjižničara prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci,

–          Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja i knjižničarskoj struci.

Posebni uvjeti:

–           Rad u smjenama,

–           Računalna pismenost,

Opis poslova:

– nabava knjižnične građe

– stručna obrada knjižnične građe 

– pohrana, čuvanje i zaštita knjižnične građe 

– pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe 

– usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora

– obavljanje i drugih poslova sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019.)

Potrebna dokumentacija:

  • zamolba
  • životopis
  • domovnica ili osobna iskaznica, preslika
  • ovjerena preslika diplome
  • dokaz o računalnoj pismenosti (preslika uvjerenja, potvrde ili vlastoručno potpisana izjava kandidata o ispunjavanju navedenog uvjeta)
  • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti pribavit će samo onaj/ona kandidat/kinja koji/ja bude

izabran/a.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni i mogu se naći na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja na stranicama HZZ-a.

Prijave s naznakom ”za natječaj” , s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na adresu (putem pošte ili osobno):

Narodna knjižnica – Knin

Krešimirova 20-24.

22 300 Knin

            Urednom prijavom smatra se potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u propisanom roku aktima Knjižnice.

      RAVNATELJ

                                                                                          Ivica Šimić, mag. bibl.

Izbornik